بازار بورس - قپیرا بازار بورس - قپیرا

قپیرا


روند میان مدت سهم صعودی است 

اکنون قیمت در حال ساخت الگوی بازگشتی می باشد

در صورتی که قیمت از مقاومت 1725 عبور کند و بالای آن تثبیت شود

هدف صعودی قیمت محدوده 1960 خواهد بود

تا زمانی که قیمت زیر محدوده 1550 تثبت نشده است

 روند کوتاه مدت سهم صعودی خواهد بود

و نوسانات مثبت و و منفی اخیر قیمت صرفاً جهت کسب انرژی برای شکست مقاومت 1725 است .


+ نوشته شده در  شنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۲ساعت   توسط   |