بازار بورس - قلرست بازار بورس - قلرست

قلرست


شنیده شده موجودی شکر قند لرستان 10000 تن است

که اگر نرخ فروش آن 1800 در نظر گرفته شود 165 تومان تعدیل مثبت تنها از این محل خواهد داشت. 

و اگر نرخ فروش 2000 توماندر نظر گرفته شود 250 تومان تعدیل مثبت خواهد داشت

که این تنها سود سال مالی جاری آن هم از محل فروش مازاد باقی مانده شکر درحد یک سوم تولید شرکت است (بدون در نظرگرفتن فروش تولیدات جدید و دیگر تولیدات شرکت )  


+ نوشته شده در  جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ساعت   توسط   |